Algemene Voorwaarden Vernifix

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Vernifix aan haar klanten levert. Telkens een klant een beroep doet op de diensten van Vernifix, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Vernifix.
Elke mogelijke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden dient voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk te worden aanvaard door Vernifix.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Vernifix zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de bestelbon ongewijzigd binnen de veertien dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Vernifix. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. Vernifix behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.

2.2. Vernifix behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen voorafgaandelijk aan de levering van de diensten. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.

2.3. Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3. Annulering van de bestelling

3.1. De annulering van een bestelling door de klant is enkel mogelijk zolang Vernifix haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Vernifix niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

 

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Vernifix bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief 21% BTW of 6% BTW.

6.2. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Vernifix betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur aan Vernifix kenbaar gemaakt te worden.
Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

 6.3.Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Vernifix. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.4. Op alle sommen niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar verschuldigd zijn. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil of zonder ernstige redenen en na vergeefse ingebrekestelling, zal het verschuldigd saldo van rechtswege verhoogd worden met 12% met een minimum van 100EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, ten titel van conventioneel strafbeding en onverminderd andere kosten. Alle inningkosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de klant.
De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Vernifix zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.
Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Vernifix gemaakte creaties niet gebruiken.

6.5. projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.

6.6. Vernifix is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Vernifix zal in elk geval de Klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Vernifix gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Klant in staking van betaling verkeert. 

6.7. Vernifix behoudt zich het recht voor om haar prijzen jaarlijks te herzien binnen de grenzen van een marktconforme prijszetting.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. Vernifix verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met de nodige zorg en professionaliteit uit te voeren. Alle prestaties van Vernifix zijn middelenverbintenissen. Vernifix is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2. Vernifix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Vernifix zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Vernifix of een aangestelde.

7.3. De aansprakelijkheid van Vernifix met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Vernifix.

7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Vernifix geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Vernifix werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Vernifix verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Vernifix het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. In geval van ontbinding van de overeenkomst op grond van een zware contractuele wanprestatie zal de klant alle door Vernifix verleende diensten betalen, alsook de kosten die Vernifix moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitair schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Vernifix nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Vernifix. Bovendien behoudt Vernifix het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Artikel 10. Confidentialiteit

10.1. Alle documenten, presentaties, informatie, adviezen, toegangscodes, enz. die Vernifix overmaakt aan haar klanten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de klant de confidentialiteit ervan respecteert. De klant mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Vernifix.

Artikel 11. Geheimhoudingsplicht

11.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens

12.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Vernifix, heeft Vernifix de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679). De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na televen.

12.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Vernifix persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 13. Portfolio

13.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door Vernifix voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Vernifix.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Situaties van overmacht zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Vernifix geen controle heeft, bevrijden Vernifix, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 15. Nietigheid

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Vernifix en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

16.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Vernifix. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.

 

Artikel 17. BTW percentage 6%

 

17.1 Indien beroep wordt gedaan op het btw percentage van 6%, dan verklaart de klant dat zij voldoen aan alle geldende voorwaarden. Vernifix controleert de correctheid van de aangeleverde gegevens niet. De klant is volledig verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de geldende maatregelen en/of zij hieraan voldoen.

Versie 2021